Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z biológie CVB_N
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z fyziky CVF_N
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z chémie CVC_N
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z informatiky CVI_N
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z matematiky CVM_N
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS_N
Cvičenia zo slovenského jazyka CVS_V
Dejepis DEJ
Dejepis DEJ_V
Dejiny umenia DEU
Dejiny umenia DU_V
Ekonomika EKO
Ekonomika eko_n
Ekonomika EKO_V
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Francúzsky jazyk a literatúra FJL
Fyzika FYZ
Fyzika FYZ_V
Geografia GEG
Geografia GEG_V
Chémia CHE
Chémia CHE_V
Informatika INF
Informatika Inf_V
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ_N
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ_N
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ_N
Latinský jazyk LAJ_N
Logika log
Matematika MAT
Matematika MAT_V
Náboženská výchova NBK
Náuka o spoločnosti NAS
Náuka o spoločnosti NAS_V
Nemecký jazyk DSD
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Onkologická výchova ONV
Psychosociálny výcvik PYE
Rozširujúci anglický jazyk RAJ
Rozširujúci anglický jazyk RAJ_V
Rozširujúci francúzsky jazyk RFJ
Rozširujúci francúzsky jazyk RFJ_V
Rozširujúci nemecký jazyk RNJ
Rozširujúci nemecký jazyk RNJ_V
Ruský jazyk RUJ
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z informatiky SEI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskoekonomický seminár SEW
Spoločenskovedný seminár SPS
Spoločenskovedný seminár sps_n
Správanie Spr
Španielsky jazyk SJA
Taliansky jazyk TJ
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TSV
Triednicka hodina TRH
Umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018