Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Ekonomika EKO
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
extra-Biológia eBIO
extra-Fyzika eFYZ
extra-Chémia eCH
extra-Informatika eINF
extra-Matematika eMAT
extra-Občianska náuka eOBN
extra-Slovenský jazyk eSJL
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBK
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk_V DSD
Občianska náuka OBN
Počítačové systémy a siete XSS
Ruský jazyk RUJ
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z informatiky SEI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskoekonomický seminár SEW
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova oslabených TOS
Triednicka hodina TRH
Umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2020.0.1187 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2019