Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Ekonomika EKO
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBK
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk_V DSD
Občianska náuka OBN
Počítačové systémy a siete XSS
Ruský jazyk RUJ
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z informatiky SEI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskoekonomický seminár SEW
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Triednicka hodina TRH

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018